Cormelius

A seguire:Na virgogna, Vecchiu puparu, Ddeu,Tuttu cangia, Sinistra, Curtura, A Sattoria, MAGU MELINU, CUGGHJUNIANDU, U MARCHISI, VOTATI…. PE MICU???!!!,LICCHERI, A FUNTANA I L’ACQUA SANTA, MICU, aMICU, Chiacchiari e tabaccheri, U saccu du latru

Na virgogna– settembre 2013

Cu gira lu culu di setti cammisi
perdi u prestiggiu dintra o paisi
si sapi ca pensa sulu a poltrona
a numinata non l’havi cchiù bona.
Accussì successi puru sta vota
pocu nci manca pemmi si vota
e nui nun sapimu cchiù comu fari,
ma  quali santu avimu e pregari?!
Ormai avi  du’ voti chindi succedi,
nu disastru finiu e n’autru ndi veni.
Non c’è soluzzioni chi po’ cchiù teniri
ormai ca pulitica nui  potimu chiudiri.
Ora scunfinanu ‘nto persunali
non sannu truvari n’autru canali
e lu fannu puru cu scritti ‘ndecenti
nommi si sapi s’ammuccia u mittenti.
Esti propriu nu schifo, è ormai na latrina!!
Ma Parmi non fu mai … tantu meschina!!
Ormai stu paisi finiu, è propriu distruttu,
nuddhu cchiù u sarba è propriu all’asciuttu.
E cchiù non c’è versu mi si poti cangiari
su sempri li stessi chi hannu e mangiari
se quandu si sparti poi non quatra lu cuntu,
apriti cielu … veni a fini du mundu!?
Si mbentanu ‘ncarrichi esterni da dari
chi poi su affidati a li stessi cumpari
e pe chisti di sordi non veni mai crisi
su profumati i parcelli e puru li spisi.
Certu accussì non si sarba u paisi
senza mesuri e senza cchiù pisi,
mentri la genti non avi u mangiari
chi sordi du populu non si pò scialaccquari.
Caci nto culu nci vorria pe cent’anni
finu a quandu non si paganu i danni,
cu la speranza mi si perdi a mania
ca sta virgogna non è sulu pe tia!!

___________________________

Vecchiu puparu – settembre 2013

Vecchiu puparu cu culu a poltrona
rriccu sciundatu, si patruni da cona
e puru ora chi l’anni su tanti
supra ogni cosa ti pari davanti.
E sempri lu mastru sì chi vò fari
pe l’occhiu da genti però non cumpari.
Ma nui lu sapimu ca nc’esti a tò manu
ca supra ogni cosa pripari nu pianu.
Chisti su tutti li tò cambareri
cu garbu, liganza, ma su quattru liccheri!!
Eccu pecchì stu paisi non cangia
ma tuttu finiu, cchiù nenti si mangia!!
Vecchiu puparu vattindi in pensioni
accussì a finisci di dari lezzioni
ormai esti l’ura du meritatu arriposu
arriggettati o friscu e fai sulu lu sposu.

____________________________

U  Ddeu– settembre 2013

Facitimi largu ca passu eu
c’addiventai propriu nu ddeu,
e mentu ordini nto paisi
senza guardari mesuri e pisi.
Eu fici scoli cchiù tostu gati
chi certu non sunnu nte scantinati;
sacciu lu grecu e puru u latinu
sugnu na scienza e no nu cretinu.
Eppi maestru nu grandi cristianu
chi esti di testa, chi vidi luntanu!!
Ma certi voti lu vitru si mpanna
pigghia mpalazzu pe na capanna.
Eu sugnu  u rigalu da provvidenza
su sì pa giustizia, ma cu la prudenza;
nenti cchiù sfui o cuntrullu du ddeu,
ncuna cazzata, ma nc’esti di peu!!
Vogghiu di mia mi v’arricurdati
e pe ogni cosa mi m’interpellati
non sugnu lu tipu chi sciascia la festa
pecchì non su propriu muntatu di testa.
Sulu ogni tantu mi veni mpenseru:
“ma poi eu sugnu  precisu daveru?”
E quandu mi venino  certi pensati
mi guardu nto specchiu e moru i rrisati.

______________________________

Tuttu cangia – maggio2012

Tuttu cangia e s’arrinnova
pe furtuna o molanova.
Vinni l’ura di cangiari
puru cca l’avimu e fari.
Poi arriguardu a l’elezioni
nc’è na strana cangiazzioni
ndi mbentaru nautra nova
dassa  patri e figghi trova.
Ncuna cosa a nui ndi manca
se succedi a destra e manca
e nu jocu ormai diffusu
non si faci sulu o chiusu
all’apertu è sventuliatu
pari propriu nu mercatu.
Non nci mporta poi se vali
è mpurtanti m’esti elettu
pecchì s’avi e dimustrari
da famigghia lu rispettu.
Nc’è na gara di famigghia
pe vidiri quantu pigghia
e poi a fini veni elettu
finarmenti lu pupettu.
Poi nu sapi chi avi e fari
ma esti ddha pe cuvernari!!
Secundu mia sti votazioni
sunnu propria una finzioni,
e si ponnu puru cacciari,
ma chi votamu a fari?
I partiti non su nenti,
sulu ncovu di fetenti
se nci mentinu a manina
sunnu propriu una rruvina.
Ma cu lu dissi?
Aundi è scrittu
e non è dittu
a mia mi pari
ca nuddhu nenti
poti fari
cca sulu a testa
s’ avi e cangiari.

________________________

Sinistra – maggio 2012

A sinistra chiddha vera
è finuta propriu ‘nfretta
vinni a fata mi s’annetta
cu nu corpu di bacchetta.
E a fata su i  “vurpuni”
chisti grandi cristianuni
sempri pronti a recitari.
Su i rruttami da cacciari!!
Senza perdari tempu ancora
sunnu chiddhi da jettari fora.
A sinistra??
Non sapimu ora aund’è!!
Prima nc’era? Ora non c’è!!
E guardativi nto specchiu
cu sti facci spasulati
superastu lu suverchiu,
sempri vui pe candidati!!
V’avarrissu e vergugnari
veramenti pe sta vota
e ndinocchiu pè pregari
ca tantu prestu non si vota.
Se mparastu la lezzioni
avarrissu e scumpariri
du paisi pe cent’anni
e mi cacciati da sacchetta
tanti sordi pe li danni.
Ma la facci è assai nduruta
pe sentiri la vergogna
e si spera n’autra nesciuta
mi ndi porta la cicogna.

_______________________________

Curtura – maggio 2012

Nc’è cu pe’ fa’ figura
si mbriaca di curtura:
la curtura è cosa mia!!
Certu ca non è pe tia,
e u megghiu sugnu eu
tutti l’autri sunnu peu.
U dialettu è marginali
esti lingua pe cozzali
non nci dugnu spiegazzioni
a sti quattro gnorantoni.
Nto paisi eu su sentutu
e non sugnu scunchiudutu
e caminu poi abbuccatu
sugnu mpocu carricatu,
di cultura vogghiu diri!!
Chi vuliti capisciri?
Eu ti dicu caru amicu
la curtura è na gran cosa
è pe tutti eu ridicu
non si faci sulu prosa.
Nui chi simu assai spuntanii
mi parramu chi cristiani
sempri usamu u dialettu
ca esti lingua di rispettu
e se a tia non ti sta beni
mi ta sciasci non cumbeni.
Pe tutti nui facimu poesia
ma chista  è dedicata a tia.

_______________________________________

A Sattoria – marzo 2012

E lu vidinu puru l’orbi
simu a mari cu tutti i robbi,
nun nc’è nenti cchiù da fari
sarria l’ura di cangiari.

Non è giustu, a mia mi pari,
sempri i stessi su a pagari!
E chi è sta feturia!!
Malanova mi nci pia!!

Addiventau na cosa seria
cca di nui nc’è miseria
nun sapimu comu fari
nun potimu cchiù campari.

Sulu pe tassi da pagari
nun abbastanu i dinari
e lauru nun sindi pigghia
comu campa na famigghia?

E lauru non sindi trova
cca di nui… malanova!!
Non avimu cchiù dinari
pe sti tassi da pagari.

A Sattoria.. chi virgogna!!
Faci azzioni da carogna
pe sta genti sbenturata
Equitalia s’è sconsata.

Nce cu i sordi po’ pagari
ca nun perdi lu mangiari
chista cosa è scumbenata
nta st’Italia tutta sciasciata.

E u rriccu:
sempri cchiù ricchizza
e u povaru:
sempri cchiù  povarizza

Sta lezioni cusì è spiagata
nta st’Italia scumbenata
ma stu debbitu da cacciari?
Sulu cu avi u pò pagari!!

_________________________

MAGU MELINU – maggio 2012

Pe parenti e pe cumpari
non si poti cchiù votari
se non cangia sta sonata
simu ancora nta nchianata
se non cangia sta bandera
tuttu arresta pe com’era.

Cu Mundeddhu o l’Orruninu
nun cangiumu lu destinu.
Eccu è fatta! Non c’è pentutu!
Chistu è certu, è rrisaputu.
Se cc’ arregna a preputenza
chistu è nsignu i sudditanza.

Cu è sudditu? Cu è cittadinu?
Si po’ cangiari di Parmi u destinu?
S’avi e parrai cu Magu Melinu
iddhu avi palli di vitru putenti
mi vidi luntanu si menti du’ lenti.

_________________________

CUGGHJUNIANDU – marzo 2012

A furia di cugghjuniari
comu ndi cumbenammu?
Stu sempri arrimandari
pe vizziu ndu pijammu!!
E oggi avimu a pagari
ca nenti cunchiudimmu!

Guardari puru arretu
e sempri ‘nbonu signu,
nun nc’esti nuddhu vetu
p’aviri ‘nfuturu degnu;
pocu ntaressa u  votu
se assai esti  lu sdegnu.

Nundi perdimu ‘nchiacchiari
ma jamu o quagghiu viatu,
ca cchù nun si pò sfùttari
sempri sulu  u sbenturatu;
nuddhu su po’ permettàri
e mancu  u cchiù votatu.

E ora vorriamu vìdari
nu cangiamentu veru,
nun si pò cchiù ciangìari
e nun si po’ daveru.
Ca ormai nun si po’ vivàri
non esti cchiù mmisteru.

Ora s’incrisciu lu populu,
sempri  a cugghjuniari!!
E sta vota cu lu caulu
ca ndi facimu mbrogghiari.
Ora già sentendu u rantulu
simu allerti a cuntrullari.

Tra satizzi e piscistoccu
l’ottu maggio or’è vicinu
e na  preci a santu Rroccu
nun ndi cangia lu distinu.

Quantu prima nc’esti u toccu
pe spartiri chistu bottinu,
stati attenti a ‘ncunu gnoccu
chi poi vi cangia lu destinu.

Non si poti accuntentari
sempri a tutti e lu sapiti,
nun si poti amministrari
cu lu scantu mi caditi.

Amministrari è cosa seria
e nun esti cugghjunella!
Ma nc’esti cu la pia
comu na bbaghettella!
Ca mannaja a la miseria!
È  passiata a Marinella??!

________________________________

U MARCHISI – marzo 2012

Ncesti uno nto paisi
chi ‘mpolitica si misi
e si senti poi quotatu
ca è sempri candidatu.

Nun è Micu stati boni
nun finiru i trasmissioni
nun è Micu stati pari
forsi è unu di cumpari.

Chistu a Parmi joca o toccu
veni prima i santu Rroccu
dici a tutti  cu ‘nsurrisu
i Parmi  fazzu ‘mparadisu.

Eu v’aggiustu lu paisi
senza fari tanti spisi.
Nun v’aumentu mancu  tassi
m’addiventati propriu grassi.

Nuddhu cridi cchiù a sti palli!!
Ma chi venisti mi ndi mpalli??
Ndi cangiammo senza  a fini
ma tutti pensanu….. e panini.

_______________________________

VOTATI…. PE  MICU???!!! – marzo 2012

Fora gabbu e
fora maravigghia!!!
Comu si cumbenau Parmi!!!
Ca quandu s’arripigghia??!!

Nun c’è cchiù storia!
Nun c’è cchiù versu!
A genti và dicendo
ca è ‘mpaisi persu.

Poi di cangiamentu
si  parra a vucca china
ma tutto sempri arresta
u stessu e peju i prima.

Madonni e poi signuri,
e puru mpocu i santi
mi pari propriu a mia
ca si lavaru i mani
quasi tutti quanti.

E puru santu Rroccu
nta sò cona esti ncazzatu
mi vidi sempri i stessi
a chiddhi du piccatu.

Supra Parmi pari propriu
ca si pilau ncarcunu
ca ndi  fici a magaria
ca non c’è versu mi scumpari
chista grandi feturia.

Ma se nc’è ‘ncunu
chi avi a cori
stu paisi
eu vu dicu
e vu ridicu
chistu è Micu.

Micu ‘ncissi e parmisani
vinni l’ura di cangiari!
Cca è sempri u stessu!
Non è cosa!
Ogni sindacu s’arriposa.

Non faci nenti po paisi,
pensa sulu e fatti soi,
a viaggiari, a fari spisi
ogni cosa a rrimanda a poi
la cumuni è sempri ‘ncrisi.

S’ arrispundi sta città
eu nci mentu la ‘ntenzioni
sugnu Micu e su di ccà
e m’apprisentu a l’elezioni.

Vui votati cu cuscienza
poi aspettati cu  pacienza
ca ncuna cosa s’avi è fari
forsi è l’ura di cangiari.

Parmisani guardati allerti
tutti i listi di candidati
poi teniti l’occhi aperti
stati attenti a cu votati.

Se votati a chiddhu giustu
e nun pensati pò cumpari
nta stu sorta di tranbustu
ancora Parmi si po’ sarbari.

Nui pensamu a unu giustu
a unu propriu quilibratu
unu chi sapi, accurturatu
chi poi è Micu u candidatu.

Ndi ntaressa sulu pe Micu
ca eu lu pensu e vi lu dicu
cca nun c’è nenti da studiari
sulu Micu  nc’ia po’ fari.

Oh parmisani, parmisani cari!!!
Scerta  megghiu non si pò fari
Se vui pensati  o cangiamentu
sulu pe Micu è u votamentu!!

Nommi studiati poi canzuni
nommi perditi st’ occasiuni
Micu a tutti nci fa’ scola
ca è ncardiddhu chi non vola.

E lu votu esti segretu
nun si poti mai sapiri
pe cunchiudari eu vi dicu,
ca puru eu voto pe Micu.

__________________________________

LICCHERI  – marzo 2011

A Parmi è prestu pronta
nautra scola
di durata triennali
c’arrilascia nu diploma
di “ liccheri professionali “.
A Rriggiu puru l’arbu
e quasi fattu,
pecchì è giustu
a mia mi pari,
can ci voli l’iscrizzioni
pe potiri esercitari.
Pecchì chiddhu di liccheri
nun è cchiù, comu na vota
sulu ‘nsemplici misteri
oggi apriru l’occhi!… attenzioni!!
chista addiventau na professioni.
Eccu pecchì scoli, arbu,
e poi  cuntrolli vari…..
unu cerca mi s’arrancia
ognunu voli laurari.
Ora ca scausciuni i l’elezioni
cca puru  senza l’iscrizzioni
nc’è nta chiazza o spissu e volenteri
na grandi spilata di liccheri
criditimi  chista è cerimonia senza pari!!!
Chista è propriu una gara pe ddhiccari.
E ddhicca, ddhica, ddhicca MICU
eu da sempri ti lu dicu
se di strata ndi voi fari
continua sempri ad addhiccari.

_____________________________________

A FUNTANA I L’ACQUA SANTA – marzo 2011
Guarda Parmi……chi paisi!!!
sindi ‘mbenta una o misi.

A funtana i l’acqua santa
nc’è cu mbivi e nc’è cu canta
pe nto menzu nc’esti MICU
ca ora vegnu e poi vi dicu.

Mbivi mbivi mbivi MICU
cca tu negu e cca tu dicu
se tu pensi di guariri
l’acqua santa te mbiviri.

L’autru jornu me muggheri
Sindi jnchi na bbuttigghia
chi la voi? Chind’ a fari?
Mi la passu nda cavigghia.

Sindi misi di pumati
stu diluri non passava
cu nu pocu di chist’acqua
poi di cursa nc’alleggiava.

Puru MICU di murroidi sofferenti
cu chist’acqua vozzi fari sperimenti
nto vacili s’assettau a panza china
e finarmenti ca travau la medicina.

Mbivi mbivi mbivi MICU
cca tu negu e cca tu dicu
se tu pensi di guariri
l’acqua santa te mbiviri.

E Parmi personaggi ndavi assai rari
se non c’erano s’avianu e mbentari
e poi n’ammanca u mastru d’ascia
chi sempri notti e jornu al liscia.

Guarda Parmi….. chi paisi!!!
cca tuttu lu fannu senza spisi.

____________________________________

MICU  – gennaio 2011

A genti mi domanda
cu è stu Micu
chi o spissu poi cumpari
nta sti storii da cuntari
eu a tutti nc’arrispundu:
“ ma cu è!!! “ ma cu è!! “
Micu è unu chi non c’è,
unu chi dormi, ch’è occupatu
se vuliti s’arrisciggia
sulamenti s’è chiamatu.
Micu è poi pé tradiziuni
chiddhu pronto all’occasiuni
esti puru di rispettu
u ccuntentu cu ncrapettu.
Micu è tuttu, Micu è nenti
e cu tutti esti parenti
e cu tutti esti cumpari
finu a quando no scumpari.
Eu lu chiamu all’occurrenza
ca esti omu di  crianza
ca esti omu di cuscienza
ma purtroppu non è na scienza.
Chistu è Micu mu sapiti
trasi sempri chianu chianu
e supra a tuttu fa l’indiano
e pe ogni spiegazzioni
sempri su a disposizzioni.

___________________________________

aMICU – gennaio 2011

Ogni tantu nc’unu dici
guardattilli cert’amici
nc’arrispundu capitau
poi a lu suli si squagghiau.

Eu nautru ndi canuscia
unu ‘nterra comu e mia,
eu nautru ndavia ‘ncuntratu
chi nun era carricatu.

Ora nun sacciu chi pensari
comu a genti po’ cangiari
e addapedi eu vu dicu
chistu era nautru aMICU.

Eu di gabbu nundi fazzu
c’addiventu propriu pazzu
nun nci vogghiu augurari
mai a nuddhu di cangiari.

V’assicuro non è na fantasia
ambeci esti propriu malatia
“megalomania” veni chiamata
e non è cosa scostumata.

Chistu sai si po’ aggravari
e ncuna cosa s’avi e fari.
Duna signi di grandizza
e ogni tantu poi scapizza.

Nto paisi poi cumpari
tantu pani pé mogghiari
e s’arridi pé sti palli
….chi  paisi di taralli!!!

__________________________________
Chiacchiari e tabaccheri – marzo 2011

A la “ Ciambry Università “
apriu na nova facoltà:
“chiacchieri e tabaccheri”
grandi scola pe pileri.
Prijessuri i chiddhi boni
a tutti teninu lezzioni,
ma sulu unu è cchiù quotatu
ca pari propriu nu scenziatu.
Iddhu fici assai ‘mbenzioni
e poi scriviu na trattazioni,
e non avi mai arrigettu
fuijendu passa comu ‘ndirettu
e faci cuntu ca è sbadatu
pecchì voli salutatu.
Mostru ciangi e mostru arridi:
è comu a gatta i Don Basili!!
Faci sempri u zzocculuni
e pia li palli pe lampiuni.
Pari ‘nsantuni assai putenti
poi o quagghiu non è nenti
ca pe tutti avi quesiti
forsi è megghiu m’arriditi.
Faci chiacchiari e tabacchieri
pigghia a tutti pè sumeri
ca sulu iddhu è zzocculuni
e sempri canta sti canzuni.
E’ megghiu pemmi stavi sulu
e s’arrisparmia i vaffanculu.
Sarvu m’esti fissarla,
cosa seria poi parria
ca troppu voti ndi cuntaru
ca jetta picciu paru paru,
se è giustu o s’esti scioccu
nta lu dubbiu.. eu mi toccu!!
Ca lu nticu mai ha sbagghiatu
a cu se guardatu se sarbatu.

___________________________________
U saccu du latru – febbraio 2010

U saccu du latru
non s’ ijnchi mai
ca pari sbucatu,
o senza fundu
avogghia chi ijnchi,
avogghia chi menti
ca tuttu finisci
nta pocu e nta nenti.
E poi s’accumencia
addapedi a ijnchiri,
addapedi a mentiri
e si menti di tuttu
senza mancu capiri;
ma na cosa è sicura,
è propriu ‘mpurtanti
ca u saccu du latru
esti sempri vacanti.
E parabula voli
se vui permettiti
mi nci damu nu sensu
a ijnchiti e mentiti
e parabola voli
mi vidimu chhiù avanti
ca ncuna cosa s’ha fari
pe sti sacchi vacanti.
Cu arrobba ?
M’arrobba!!
E s’arrobba poi tantu,
ncunu jornu s’affuca
e poi mori pò scantu.

Un commento Aggiungi il tuo

  1. pinoipp ha detto:

    Che vena poetica Cormelius! Complimenti!

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...